წარმოების პროცესიყავის წამოება რთული და კომპლექსური პროცესია, გემრიელი ყავის წარმოება ხელოვნებაა და არა მეცნიერება. იმისათვის რომ შედეგმა მოლოდინი გაამართლოს, საჭიროა პროცესის სწორად ორგანიზება და მისი ყველა ეტაპის კონტროლი. გვსურს წარმოგიდგინოთ საწარმოო ციკლი რომელსაც ყავის მწვანე მარცვალი გადის ჩვენს საწარმოში ნედლეულის საწყობიდან - მზა პროდუქციის საწყობამდე.
1

მწვანე მარცვლის ნიმუშების ლაბორატორიული შემოწმება

მწვანე მარცვლის პარტიის მიღებამდე ერთი თვით ადრე ჩვენი ლაბორატორია მომწოდებლისაგან ღებულობს მოსაწოდებელი ყავის ნიმუშებს, თანდართული სერთიფიკატით, ლაბორატორიაში ხორციელდება ნიმუშების შემოწმება თანამედროვე გერმანული აპრატურით - ხდება ნედლი ყავის ტენიანობის გაზომვა, ნიმუშების აწონვა, მათი მოხალვა მინი მოსახალის საშუალებით, შემდეგ დაფქვა და ფერის შემოწმება სპეციალური კოლორიმეტრის მეშვეობით ასევე მოდუღება და დაგემოვნება, მას შემდეგ რაც ჩვენი სპეციალისტები დარწმუნდებიან რომ ყავის ნიმუში შეესაბამება იმ სტანდარტებს რაც ჩვენს მიერ არის მოთხოვნილი მწვანე მარცვლის პარტია „დაიძრება“ საქართველოსკენ.

2

მწვანე მარცვლის პარტიის მიღება

შპს. ჩერი ყავის მწვანე მარცვალს ღებულობს ყავის მომყვანი ქვეყნებიდან (ბრაზილია, კოლუმბია და სხვა). მომყვან ქვეყანაში მოსავლის მიღების შემდეგ ხდება მისი გადამუშავება და ნედლი ყავა იყრება 60-65 კგ-იან ტილოს ტომრებში და კონტეინერზე დატვირთული გემით იგზავნება სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის - საქართველოში, შემოდის ფოთის ტერმინალში და განბაჟების შემდეგ სარტანსპორტო საშუალებით მოდის ჩვენს საწარმოში სადაც ნედლეულის საწყობში ხდება მისი დასაწყობება, საწყობში შექმნილია ყველა სათანადო პირობა ნედლი ყავის შესანახად (ტემპერატურული რეჟიმი, ტენიანობა და სხვა). პარტიის მიღების შემდეგ კიდევ ერთხელ ხდება მისი შემოწმება ლაბორატორიაში ზემოაღნიშნული პროცედურების დაცვით და პარტიის ნიმუშების შენახვა.

3

მწვანე მარცვლის გაწმენდა

ტილოს ტომრებიდან ნედლი ყავა იყრება ბუნკერში, საიდანაც ნორიოს საშუალებით გადადის ე.წ.“ სეპარატორში“. აღნიშნული დანადგარი ცრის/აცალკევებს მწვანე მარცვალს სხვადასხვა მინარევებისგან რაც ბუნებრივად შეიძლება მოჰყვეს მას წარმოშობის ქვეყნიდან (კენჭი, გაფუჭებული მარცვალი და სხვა).

4

გაწმენდილი ყავის დაყოვნება

„საცერში“ გავლის შემდეგ ნორიოს საშუალებით გასუფთავებული მწვანე მარცვალი გადადის მწვანე მარცვლის შესანახ ბუნკერში, აღნიშნული ბუნკერი 5 ცილინდრიანია (თითო ცილინდრში 1.7 ტონა ნედლი ყავა ეტევა). ერთ ცილინდრში მხოლოდ ერთი კონკრეტული ჯიშის ყავა ინახება.

5

მოხალვა

მწვანე მარცვლის შესანახი ბუნკერის ერთ-ერთი განსაზღვრული ცილინდრიდან ხდება ყავის ჩამოყრა სასწორზე 120 კგ-ს ოდენობით და გამზადება მოხალვისთვის, სასწორზე აწონვის შემდეგ ავტომატურად ირთვება ნორიო და ხდება 120კგ მწვანე მარცვლის ტრანსპორტირება Probat-Werke - ს ფირმის მოსახალ დანადგარში, ერთ მოხალვაზე აღნიშნული დანადგარი ხალავს 120კგ მარცვალს 15-17 წუთის განმავლობაში, პროცესი მთლიანად კომპიუტერიზებულია და იმართება მართვის კარადიდან დისპლეის საშუალებით, ეს ეტაპი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რადგანაც სწორედ აქ ხდება ყავის საგემოვნო თვისებების ჩამოყალიბება, მოხალვისას დროის, ტემპერატურის და გაზის წნევის კონტროლით (რაც დისპლეის საშუალებით ხორციელდება) დგება ყავის მოხალვის „რეჟიმი“ რომელიც უნიკალურია, რადგან შევიმუშავეთ ქართველი მომხმარებლის გემოვნების შესაბამისად, გერმანელი ტექნოლოგების დახმარებით.

6

გაგრილება

მოხალვის დასრულების შემდეგ, მოსახალი დანადგარიდან ყავა იყრება ე.წ. „გამაგრილებელ მაგიდაზე“ სადაც 2-3 წუთის განმავლობაში ჰაერის ნაკადის საშუალებით გრილდება.

7

მოხალული ყავის ნიმუშების აღება და ლაბორატორიული შემოწმება

მოხალული ყავის გაგრილების პროცესში „ჩერის“ ლაბორანტი იღებს ყავის ნიმუშს, რომელსაც ამოწმებს ლაბორატორიაში: ზომავს ტენიანობას ტენიანობის საზომი აპარატით (ნედლიდან მოხალვამდე ტენიანობის ცვლილების დასადგენად) წონის მინი სასწორზე, შემდეგ ფქვავს მინი საფქვავში და ამოწმებს დაფქვილი ყავის ფერს ე.წ. - კოლორიმეტრის საშუალებით (ყოველი განსაზღვრული ჯიშის ყავის მოხალულ პარტიას უნდა შეესაბამებოდეს ერთი და იგივე განსაზღვრული ფერის ნომერი კოლორიმეტრზე). ბოლოს ხდება ყავის მოდუღება და დაგემოვნება. მას შემდეგ რაც ლაბორატორია დაადასტურებს მოხალული ყავის პარტიის ჩვენი კომპანიის მოთხოვნებთან შესაბამისობას, ყავა აგრძელებს „მოგზაურობას“ ნიმუში კი ინახება ლაბორატორიის საწყობში.

8

მოხალული ყავის გაწმენდა

გაგრილების დასრულების შემდეგ „გამაგრილებელი მაგიდიდან“ ჰაერის ძლერი ნაკადის საშუალებით „ჯანსაღი“ მარცვალი გადადის სპეციალურ შეალედურ ბუნკერში ხოლო „გაფუჭებული“ მარცვალი იყრება გამაგრილებელი მაგიდის ქვემოთ მოთავსებულ ჭურჭელში, „კარგი“ და „ცუდი“ ყავის მაცვლის გარჩევა ამ ეტაპზე წონის საშუალებით ხდება, რადგანაც ჰაერის ნაკადის განსაზღვრული წნევით მხოლოდ განსაზღვრული წონის ჯანსაღი მარცვალი გადადის შუალედურ ბუნკერში.

9

ყავის დაყოვნება მოხალული ყავის ბუნკერში

გაწმენდისა და ლაბორატორიული შემოწმების დასრულების შემდეგ (მას შემდეგ, რაც ლაბორატორია დაადასტურებს მოხალვის „ხარისხიანობას“) ოპერატორი ხსნის შუალედურ ბუნკერს და ნორიოს საშუალებით გაწმენდილი მოხალული ყავის მარცვლები გადადის მოხალული ყავის ბუნკერში, აღნიშნული ბუნკერი 5 ცილინდრიანია (თითო ცილინდრში 1,4 ტონა მოხალული ყავა ეტევა). ერთ ცილინდრში მხოლოდ ერთი კონკრეტული ჯიშის ყავა არის განთავსებული. აღნიშნულ ცილინდრებში ხდება შეყოვნება შერევამდე.

10

შერევა

ოპერატორის მიერ მართვის კარადიდან ხდება ყავის რეცეპტის შერჩევა კონკრეტულ ღილაკზე თითის დაჭერით (თითოეულ ღილაკს განსაზღვრული ყავის რეცეპტი შეესაბამება: მაგ. „ჩერი“ - ორიგინალი ან „ჩერი“ - კლასიკი). შედეგად მოხალული ყავის ბუნკერის თითოეული ცილინდრიდან სხვადასხვა, „რეცეპტით“ განსაზღვრული, რაოდენობის ყავა ჩამოიყრება სასწორზე, აიწონება ჯამში 35 კგ-მდე, რის შემდეგაც სასწორი ავტომატურად იხსნება და ყავა გადადის ე.წ. მიქსერში, სადაც 2 წუთის განმავლობაში ხდება სხვადასხვა ჯიშების შერევა.

11

შერეული ყავის დაყოვნება 24სთ.

შერევის დასრულების შემდეგ მიქსერი იხსნება და ნორიოს საშუალებით შერეული ყავა გადადის 4 ტონიან დასაყოვნებელ ბუნკერში, სადაც ყავა ყოვნდება მინიმუმ 24 საათის განმავლობაში რათა დასრულდეს მისი ფერმენტაცია და პროდუქტმა მიიღოს საბოლოო გემო.

12

დაფქვა

ბუნკერში 24-საათიანი დაყოვნების შემდეგ ბუნკერი იხსნება და ისევ ნორიოს საშუალებით ყავა გადადის Probat-Werke-ს ფირმის ყავის ვალცებიანი დასაფქვავი დანადგარის თავზე მოთავსებულ 200 კგ-იან ბუნკერში, რომლის გახსნის შედეგად ყავა იყრება დასაფქვავ დანადგარში. აღნიშნული დანადგარი 1 საათში საშუალოდ 500 კგ ყავას ფქვავს წმინდა კონსისტენციამდე (ანუ დაფქვილი ნაწილაკები მაქსიმალურად ტოლია). დაფქვის სისქე წინასწარ არის დაყენებული დანადგარზე.

13

საბოლოო ლაბორატორიული შემოწმება და დაგემოვნება

დასაფქვავი დანადგრის გავლის შემდეგ დაფქვილი ყავა იყრება ე.წ. შნეკში, რომლის საშუალებითაც შემდგომ გადადის დამფასოებელი დანადგრის თავზე განთავსებულ დაფქვილი ყავის ბუნკერში. შნეკში დაფქვილი ყავის ჩაყრის მომენტში ლაბორანტი კიდევ ერთხელ იღებს ამჯერად დაფქვილი ყავის ნიმუშს, რომელიც მოწმდება ლაბორატორიაში იგივე მეთოდით - ისინჯება ტენიანობა, იზომება დაფქვის სისქე და ფერი ე.წ. კოლორიმეტრის საშუალებით. ასევე ხდება ყავის მოდუღება და საბოლოო დაგემოვნება „ჩერის“ თანამშრომლების მიერ. დაფქვილი ყავის ბუნკერიდან დამფასოებელ დანადგარში ყავის გაშვება ნებადართულია მას შემდეგ რაც ლაბორატორია დაადასტურებს პარტიის შესაბამისობას კომპანიის მოთხოვნებთან (ამ შემთხვევაში ერთ პარტიად განიხილება დასაფქვავი დანადგრის თავზე განთავსებული ბუნკერის მოცულობა - სრულად 200კგ, ანუ ნიმუშის აღება ხორციელდება ყოველ 200კგ-ზე).

14

დაფასოება

დაფქვისა და ლაბორატორიული შემოწმების შემდეგ (მას შემდეგ რაც ლაბორატორია დაადასტურებს პარტიის „ხარისხიანობას“) დაფქვილი ყავის ბუნკერი (რომელიც 200კგ დაფქვილ ყავას იტევს) იხსნება და დაფქვილი ყავის მასა გადადის დამფასოებელ დანადგარში, რომელიც ყავას აფასოებს სხვადასხვა წონის შეფუთვებში. აღნიშნული დანადგარი შეფუთვებს უკეთებს ე.წ. „სარქველს“ რომლიც შეფუთვაში არ უშვებს ჟანგბადს, და გამოყოფს ნახშიროჟანგს, (რომელსაც საერთოდ ყავა გამოყოფს). შედეგად შეფუთვაში იქმნება ნახშიროჟანგის ატმოსფერო, რომლის საშუალებითაც ყავის სურნელი და არომატი დიდი ხნის განმავლობაში არის შენარჩუნებული და ამიტომაც ყავა „ჩერი“ არის ყოველთვის ახალი.

15

მზა პროდუქციის საწყობი

დაფასოების შემდეგ ჩერის რამოდენიმე თანამშრომელი ყავის შეფუთვებს ათავსებს შერის საფირმო მუყაოს ყუთებში, აღნიშნული ყუთები გადაიტანება მზა პროდუქციის საწყობში სადაც მას იბარებს საწყობის გამგე, აღსანიშნავია ის რომ მზა პროდუქციის საწყობში არ ხდება ყავის დაყოვნება და შეტანიდან მაქსიმუმ მეორე დილით მუყაოს ყუთებში ჩაწყობილი ყავა იტვირთება სადისტრიბუციო მანქანებზე და გადის ქსელში გასანაწილებლად, შესაბამისად დაფქვიდან მეორე დღეს ყავა ჩერი მაღაზიის დახლებზეა განთავსებული.